Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapy­ta­nie ofer­towe 1/AiS/2017– pro­to­kół z otwar­cia ofert

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawo­dowa dot. wyboru:

Cześć 1 – doradcy zawo­do­wego, któ­rego  zada­niem będzie Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nego Planu Dzia­ła­nia z uczest­ni­kami
Cześć 2 – doradcy zawo­do­wego, który prze­pro­wa­dzi zaję­cia w ramach Porad­nic­twa Indy­wi­du­al­nego dla uczest­ni­ków projektu

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza Pro­to­kół z otwar­cia ofert –

 

Załączniki


 

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 3/AKTYWNI/2017

doty­czy roze­zna­nia stawki ceno­wej  dot. wyna­ję­cia sali na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych reali­zo­wa­nych w Lubli­nie w ramach pro­jektu dofi­nan­so­wa­nego
z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07 sierp­nia 2017 r. do godz. 09.00

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

 


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ECDL  Moduł Stan­dard S6 Web edi­ting dla uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych  i mul­ti­me­dial­nych” dla 1 grupy uczest­ni­ków liczą­cej 14 osób

 w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 30.06.2017 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_2Aktywni2017-egzamin-ECDL-

Zał.-nr-1-Rozeznanie-rynku_2Aktywni2017formularz-oferty-egzamin-ECDL

 


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ECDL  Moduł Stan­dard S6 Web edi­ting dla uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych  i mul­ti­me­dial­nych” dla 1 grupy uczest­ni­ków liczą­cej 14 osób

 w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 30.06.2017 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

 

Załączniki


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu wraz z wyda­niem doku­men­tów (zaświadczeń/certyfikatów/ świa­dectw) potwier­dza­ją­cych naby­cie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych przez uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych”  dla 1 grupy uczest­ni­ków liczą­cej 15 osób

 w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23.01.2017 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

 

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 5/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w Lubli­nie.

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół-z-otwarcia_5_AiS_2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 5/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­niajest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków projektu.

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 27.12.2016 roku o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

 

Załączniki

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” w odpo­wie­dzi na pro­wa­dzone postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego na zakup usługi szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” nr 4/AiS/2016 wpły­nęły dwie oferty. Żadna z ofert nie speł­nia wymo­gów for­mal­nych okre­ślo­nych w punk­cie 4.1.3 w związku z warun­kami udziału w postę­po­wa­niu okre­ślo­nymi w pkt 3.1.2.

Skut­kuje to nie­moż­li­wo­ścią roz­strzy­gnię­cia postępowania.

Wkrótce zosta­nie ogło­szone nowe postę­po­wa­nie celem wyboru wykonawcy.


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 4/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niem doty­czą­cym zakupu usługi szko­le­nia zawo­do­wego “Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w Lubli­nie.

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-4_AiS_2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 4/AIS/2016 —ZAKUP USŁUGI SZKO­LE­NIA “CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­niajest zakup usługi  120-godzinnego szko­le­nia zawo­do­wego „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków projektu.

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 15.12.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO ORAZ SZKO­LE­NIA „CUKIER­NIK Z EGZA­MI­NEM CZELADNICZYM”

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Cukier­nik z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym”  dla 15-osobowej grupy uczest­ni­ków w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na ryku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona w listo­pa­dzie i grud­niu dla 15 oso­bo­wej grupy uczest­ni­ków projektu.

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na gru­dzień 2016r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 07.12.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego  z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

 

Rozeznanie-rynku_2Aktywni2016_Catering_Cukiernik-warsztaty-szkolenie.pdf

Zał.-nr-1-Rozeznanie-rynku_Aktywni2016_Catering_formularz-oferty1 (1)

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 3/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych”

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-3_AiS_2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 5/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W CHEŁ­MIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Cheł­mie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w ter­mi­nach od XI.2016r. do V.2017r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 28.11.2016 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_5_Aktywni_2016-sala-z.i.-chełm

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_5__Aktywni_2016-sala-Chełm-zaj.-ind.


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 3/AIS/2016 — TRE­NER NA SZKO­LE­NIE “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

 

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:
Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi 120 godzin szko­le­nia Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych lub bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyższe)

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 25.11.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_Projektanat-trener_3_-AiS_2016

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2.-oswiadczenie_o_braku_powiazan_ok

Zał_nr_3_-formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4_wykaz-zrealizowanych-uslug

Zał_nr_5-Umowa-zlecenie_wzór


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 2/AIS/2016 — UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych” infor­mu­jemy, iż powyż­sze  zapy­ta­nie pro­wa­dzone w try­bie kon­ku­ren­cyj­no­ści zostało unie­waż­nione zgod­nie z punk­tem 8.3.1. pkt. 2 zapy­ta­nia ofer­to­wego ze względu na fakt, iż kwota zapro­po­no­wana przez Ofe­renta prze­wyż­sza tę zapla­no­waną na reali­za­cję powyż­szego zada­nia w budże­cie pro­jektu.


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 2/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych”

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-2AiS2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 1/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA ORAZ WYBORU OFERT

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem:

  • w Czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Działania,
  • w Czę­ści 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego
  • w Czę­ści 3 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie porad­nic­twa indywidualnego

Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z otwar­cia oraz wyboru ofert:

Protokół-z-otwarcia-ofert-1_AiS_20161

Informacja_o_wyborze_Wykonawcy-1_AiS-2016

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 4/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W LUBLI­NIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Lubli­nie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w ter­mi­nach od XI.2016r. do V.2017r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 18.11.2016 roku o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_4_Aktywni_2016-sala-z.i.-lublin

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_4__Aktywni_2016-sala-Lublin-zaj.-ind.

 


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 3/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W CHEŁ­MIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Cheł­mie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w ter­mi­nach od XI.2016r. do V.2017r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 18.11.2016 roku o godz. 9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_3_Aktywni_2016-sala-z.i.-chełm2

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_3__Aktywni_2016-sala-Chełm-zaj.-ind.

Roze­zna­nie unieważnione.


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI SZKO­LE­NIO­WEJ Z WYPO­SA­ŻE­NIEM SPE­CJA­LI­STYCZ­NYM NA REALI­ZA­CJĘ SZKO­LE­NIA “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI KOM­PU­TE­RO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  z wypo­sa­że­nie spe­cja­li­stycz­nym na reali­zację szko­le­nia “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w listo­pa­dzie  i grud­niu br. dla  15-osobowej grupy uczestników.

1 grupa x 15 dni zajęć

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 15.11.2016 roku o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_2_Aktywni_2016_sala-z-wyposaż.

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_2__Aktywni_2016-sala-z-wyp..pdf


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO  ORAZ SZKO­LE­NIA „PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych  dla 15-osobowej grupy uczest­ni­ków w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na ryku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Usługa cate­rin­gowa będzie świad­czona w listo­pa­dzie i grud­niu dla 15 oso­bo­wej grupy uczest­ni­ków projektu.

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na gru­dzień 2016r.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 15.11.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego  z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_1Aktywni2016_Catering_Projektant-warsztaty-szkolenie

Zał.-nr-1-Rozeznanie-rynku_Aktywni2016_Catering_formularz-oferty


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 2/AIS/2016 — TRE­NER NA SZKO­LE­NIE “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:
Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi 120 godzin szko­le­nia Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu (tj. osób bez­ro­bot­nych lub bier­nych zawo­dowo powy­żej 30 roku życia posia­da­ją­cych wykształ­ce­nie wyższe)

Zada­nie będzie reali­zo­wane w Lublinie.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 14.11.2016 roku o godz.16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe_2_AiS_2016_Projektant-aplikacjiii

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2.-oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zał_nr_3_-formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4_wykaz-zrealizowanych-uslug

Zał_nr_5-Umowa-zlecenie_wzór


ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 1/AIS/2016 — DORADCA ZAWODOWY

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:

– w czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Działania,

– w czę­ści 2 – 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawodowego

– w część 3 –  5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie prze­pro­wa­dze­nie Porad­nic­twa Indywidualnego

Wybrani doradcy zawo­dowi w ramach umowy zle­ce­nie będą współ­pra­co­wali z 30 uczest­ni­kami pro­jektu — I edycja.

Ofe­rent ma prawo zło­żyć ofertę cało­ściową lub oferty czę­ściowe na reali­za­cję poszcze­gól­nych czę­ści wspar­cia wymie­nio­nych powyżej.

Zada­nie będzie reali­zo­wane na tere­nie woj. lubelskiego.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.11.2016 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertow-1_AiS_2016

Zał_nr_1_formularz_oferty

Zał_nr_2.-oswiadczenie_o_braku_powiazan

Zał_nr_3_-formularz_potwierdzający_spełnianie-wymagań

Zał_nr_4_wykaz-zrealizowanych-uslug

Zał_nr_5-Umowa-zlecenie_wzór


ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI NA REALI­ZA­CJĘ WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWODOWEGO

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  na reali­zację warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Sala będzie wynaj­mo­wana w listo­pa­dzie br. dla dwóch 15-osobowych grup uczestników.

1 grupa x 3 dni zajęć

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 10.11.2016 roku o godz. 15.30.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wanego jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9 Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1 Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-rynku_1_Aktywni_2016-sala-warsztaty

Załącznik-nr-1-formularz-oferty_1__Aktywni_2016