Działania projektowe

Nowe szkolenie – III edycja projektu

  • E-marketing z egzaminem ECCC — szko­le­nie 120-godzinne  w któ­rym weź­mie udział 16 osób z wykształ­ce­niem min. podstawowym( 8 klasowe), gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym. Ramowy pro­gram: 1. Podstawy e-marketingu 2.Określanie celu dla e-marketingu 3.Wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów 4. Samodzielna analiza efektywności narzędzi e-marketingowych 5. Błędy i zagrożenia. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego po szkoleniu uczestnicy uzyskają Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ang. European Computer Competence Certificate – ECCC).

          Pla­no­wany okres reali­za­cji: VI-VII 2018r. (szko­le­nie dla III edy­cji uczest­ni­ków pro­jektu)

—————————————————————————————————————————————–

Dzia­ła­nia w ramach pro­jektu będą reali­zo­wane w dwóch edycjach:

Edy­cja I:  listo­pad 2016 — maj 2017

Edy­cja II: czer­wiec 2017 — sty­czeń 2018

 

W ramach pro­jektu wszy­scy uczest­nicy zostaną objęci nastę­pu­ją­cymi for­mami wsparcia:

 

  • 1 z 4 szko­leń zawo­do­wych do wyboru:
  • Projektant/ka apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych — szko­le­nie 120-godzinne zakoń­czone egza­mi­nem zewnętrz­nym, w któ­rym weź­mie udział 15 osób z wykształ­ce­niem wyż­szym. Ramowy pro­gram: Wpro­wa­dze­nie do tech­no­lo­gii pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji sie­cio­wych 2. Wpro­wa­dze­nie do zarzą­dza­nia pro­jek­tami two­rze­nia apli­ka­cji sie­cio­wych 3. Model kom­pe­ten­cji pro­gra­mi­sty 4. Budowa i wyko­rzy­sta­nie śro­do­wi­ska two­rze­nia apli­ka­cji sie­cio­wych 5. Pro­jek­to­wa­nie apli­ka­cji sie­cio­wych 6. Two­rze­nie apli­ka­cji sie­cio­wych 7. Testo­wa­nie apli­ka­cji sie­cio­wych 8. Bez­pie­czeń­stwo apli­ka­cji sieciowych.

          Pla­no­wany okres reali­za­cji: XI – XII 2016r. (szko­le­nie dla I edy­cji uczest­ni­ków pro­jektu)

  • Cukiernik/czka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym — w szko­le­niu weź­mie udział 15 osób z wykształ­ce­niem min. pod­sta­wo­wym lub gim­na­zjal­nym. Wymiar szko­le­nia – 120 godzin. Ramowy pro­gram 1. Zagad­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy w pro­ce­sie pro­duk­cji i obrotu żyw­no­ścią 2. Pod­sta­wowe wia­do­mo­ści z zakresu cukier­nic­twa 3. Wypo­sa­że­nie tech­niczne cukier­nika 4. Pro­cesy tech­no­lo­giczne pro­duk­cji wyro­bów cukier­ni­czych 5. Zatrud­nie­nie oraz dzia­łal­ność gospodarcza.

         Pla­no­wany okres reali­za­cji: XI – XII 2016r. (szko­le­nie dla I edy­cji uczest­ni­ków pro­jektu)

  • Monter/ka paneli PV (paneli sło­necz­nych do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej) — w szko­le­niu weź­mie udział 15 osób z wykształ­ce­niem  ponad­gim­na­zjal­nym. Uczest­nicy nabędą kwa­li­fi­ka­cje w obsza­rze insta­la­cji urzą­dzeń foto­wol­ta­icz­nych potwier­dzone cer­ty­fi­ka­tem. Szko­le­nie zosta­nie zre­ali­zo­wane w kilku eta­pach : Etap 1 — Szko­le­nie G1 przy­go­to­wu­jące do egza­minu SEP — 9 godz. lek­cyj­nych; Etap 2 — Egza­min SEP; Etap 3 — Szko­le­nie z insta­la­cji paneli PV w akre­dy­to­wa­nym ośrodku szko­le­nio­wym — 31 godz. lek­cyj­nych wg  pro­gramu: 1. Pod­stawy sto­so­wa­nia sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych 2. Zasady dzia­ła­nia sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych 3. Zasady doboru sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych 4. Mon­taż i regu­la­cja sys­te­mów 5. Wydaj­ność sys­te­mów 6. Czyn­no­ści zwią­zane z moder­ni­za­cją i utrzy­ma­niem sys­te­mów; Etap 4 Egza­min zewnętrzny prze­pro­wa­dzony przez UDT; Etap 5 Wyda­nie cer­ty­fi­katu potwier­dza­ją­cego posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji do insta­lo­wa­nia paneli PV .

          Pla­no­wany okres reali­za­cji: VI – VIII, X 2017r. (szko­le­nie dla II edy­cji uczest­ni­ków projektu)

  • Kucharz/-rka z egzaminem czeladniczym — szko­le­nie dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu z wykształ­ce­niem  pod­sta­wo­wym, gim­na­zjal­nym lub ponadgimnazjalnym. Wymiar szko­le­nia – 120 godzin. Pro­gram: 1.Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna 2. Towaroznawstwo i technologia 3. Dekoracja stołów 4.ABC przedsiębiorczości 5.BHP i ochrona przeciwpożarowa 6. Zajęcia praktyczne.

         Pla­no­wany okres reali­za­cji: X  2017r. (szko­le­nie dla II edy­cji uczest­ni­ków pro­jektu)

 

  • 5 — mie­sięczne Staże zawodowe

Uczest­nicy odby­wać będą staże zgod­nie z naby­tymi pod­czas szko­leń kwa­li­fi­ka­cjami w fir­mach zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skiego. Staże będą płatne.

         Pla­no­wany okres reali­za­cji: I-V 2017 — I edy­cja; IX 2017 – I 2018 –II edycja

  • Opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów Dzia­ła­nia — 3 godz./os.

IPD zosta­nie opra­co­wany przez wyspe­cja­li­zo­wa­nych dorad­ców zawo­do­wych we współ­pracy z uczest­ni­kiem pro­jektu.  Znajdą się w nim infor­ma­cje dot. m.in. kwa­li­fi­ka­cji, umie­jęt­no­ści i  zain­te­re­so­wań uczest­nika pro­jektu, jego dotych­cza­so­wego doświad­cze­nia zawo­do­wego, uwa­run­ko­wań społeczno-ekonomicznych, ocze­ki­wa­nego rodzaju i cha­rak­teru pracy, oraz pla­no­wa­nych dzia­łań słu­żą­cych wpro­wa­dze­niu na rynek pracy. W IPD zosta­nie także okre­ślony cel zawodowy.

    Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: XII 2016r. – I edy­cja; VIII 2017r. – II edycja

  • Warsz­taty gru­powe w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego – 24godz. / 1 grupa warsztatowa

Zada­nie będzie reali­zo­wane w podziale na 4 grupy 15-sto oso­bowe. Celem warsz­ta­tów będzie naby­cie przez uczest­ni­ków pro­jektu umie­jęt­no­ści aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy.

W pro­gra­mie znajdą się m.in. zagad­nie­nia dot. aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy,  potrzeb rynku pracy; sztuki auto­pre­zen­ta­cji, klu­czo­wych aspek­tów roz­mowy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, spo­so­bów radze­nia sobie ze stre­sem pod­czas    roz­mów kwalifikacyjnych.

Warsz­taty będą reali­zo­wane meto­dami akty­wi­zu­ją­cymi przez wyspe­cja­li­zo­wa­nych dorad­ców zawodowych.

    Pla­no­wany ter­min reali­za­cji: XI 2016r. – I edy­cja; VII 2017r.  – II edycja

  • Zaję­cia indy­wi­du­alne w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego – 8 godz./os.

Rezul­ta­tem zada­nia będzie  m.in. wypra­co­wa­nie  stra­te­gii mar­ke­tingu wła­snej osoby na rynku pracy, wybór opty­mal­nego miej­sca stażu i przy­go­to­wa­nie do jego odby­cia, ocena szans na zatrud­nie­nie po stażu oraz wypra­co­wa­nie planu roz­woju zawodowo-osobowego na naj­bliż­sze lata.

     Pla­no­wany okres reali­za­cji w 3 turach:

I tura – 3 godz./os.XI 2016 – I edy­cja; VII 2017 – II edycja

II tura – 2 godz./os.: XII 2016 – I edy­cja; VIII – II edycja

III tura – 3 godz./os.: I-V 2017 – I edy­cja; IX-XII 20017 – II edycja

 

 War­tość pro­jektu:  1 327 620 zł w tym 1 128 477 zł  dofi­nan­so­wane ze środ­ków euro­pej­skich