Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 6/DZ/2017 – dot. realizacji szkolenia producenckiego

01.12.17

Zapytanie ofertowe nr 6/DZ/2017 – dot. realizacji szkolenia producenckiego

 

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi dla uczestników projektu szkolenie producenckie w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych i wyda uczestnikom zaświadczenia lub certyfikaty o jego ukończeniu, które spełniają  warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.)

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_6_DZ_2017-szkolenie producenckie

Załącznik nr 1- Formularz oferty_6_DZ_2017

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań_6_DZ_2017

Załącznik nr 3 – Formularz potwierdzający spełnianie wymagań_6_DZ_2017

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_o_posiadaniu_aktualnych_wpisów_6_DZ_2017

Załącznik nr 5 – Wzór umowy_6_DZ_2017

Zapraszamy do składania ofert.

 

Powrót