c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 4/ZNŁ/2019

25.04.19

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO) w wymiarze 60 godzin oraz zorganizuje i opłaci egzamin UDT dla 1 uczestnika.  

Celem szkolenia zawodowego jest uzyskanie przez uczestnika projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” kwalifikacji w zawodzie „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych” oraz zorganizowanie i opłacenie dla 1os. egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia do kierowania wózkami oraz potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6

Termin składania ofert: 07.05.2019 r do godz. 9.00

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Powrót