c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/dws/2017

25.04.17

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka – Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godz. zapra­szamy zain­te­re­so­wane pod­mioty do zło­że­nia swo­jej oferty.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-14

1_formularz-oferty_3dws_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_3dws_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_3dws_2017

Zał_nr_4-Umowa-_wzór_kosm_wizażystka

———————————————————–

W nawią­za­niu do zapy­ta­nia ofer­to­wego 3/dws/2017 z dn. 25.04.2017 Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich uprzej­mie infor­muje, że powyż­sze zapy­ta­nie z uwagi na to, że nie zło­żono żad­nej oferty nie­pod­le­ga­ją­cej odrzu­ce­niu powyż­sze zapy­ta­nie ulega unieważnieniu.

Do dnia 05.05.2017 roku w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie ofer­towe nr 3/dws/2017 swoje oferty zło­żyli  nastę­pu­jące Oferenci:

  1. AESTHETIC Szkoła Wizażu i Sty­li­za­cji Mał­go­rzata Maty­siak –Dunia, ul. Szew­ska 4/22, 20-086Lublin – oferta odrzu­cona zgod­nie z pkt. 6.1, ppkt. 8
  2. Zakład Dosko­na­le­nia Zawo­do­wego w Lubli­nie, ul. Kró­lew­ska 15, 20–109 Lublin – oferta odrzu­cona zgod­nie z pkt. 6.1, ppkt. 8

W związku z bra­kiem moż­li­wo­ści wyboru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty z uwagi na to, że nie zło­żono żad­nej oferty nie­pod­le­ga­ją­cej odrzu­ce­niu, pro­wa­dzone postę­po­wa­nie ulega unieważnieniu.

Powrót