c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019 – wybór konsultantów

13.09.19

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/PPP/2019

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru konsultantów, ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wanych Wykonawców do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23.09.2019 roku o godz. 9.00

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

zapytanie_ofertowe_3_PPP

załącznik_nr_1_formularz_oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Powrót