c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 3/ZNŁ/2019

23.04.19

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór:
Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Cukiernik w wymiarze 100 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminu czeladniczego dla 1 osoby.

Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestniczki projektu „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „Cukiernik” oraz zorganizowanie i opłacenie dla niej egzaminu czeladniczego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Termin składania ofert: 06.05.2019 r do godz. 9.00

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Z nami łatwiej w życiu i na rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Powrót