c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 4/SOP/2017

19.05.17

Zapy­ta­nie ofer­towe 4/SOP/2017

W związku z Zapy­ta­niem Ofer­to­wym Nr 4/SOP/2017 z dn. 17.05.2017 , pro­wa­dzo­nym na potrzeby pro­jektu „Samo­rząd otwarty na przed­się­bior­ców”,dofi­nan­so­wa­nego z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­ka­cji, Dzia­ła­nie 2.18 Wyso­kiej jako­ści usługi admi­ni­stra­cyjne zapra­szamy do zło­że­nia oferty na reali­za­cję przed­miotu zamówienia

Część 1. Wdro­że­nie elek­tro­nicz­nego sys­temu obsługi podat­ko­wej w 3 gmi­nach wiej­skich, tj. UG Wólka, UG Goście­ra­dów, UG Konopnica

Część 2. Wdro­że­nie elek­tro­nicz­nego sys­temu obsługi podat­ko­wej  w 3 gmi­nach miej­skich: UM Nałę­czów, UM Świd­nik, UM Opole Lubelskie

Ofertę należy zło­żyć w ter­mi­nie do 25.05.2017 do godz. 16.00 w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­cego przy  ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7, 20–078 Lublin w for­mie papie­ro­wej za pośred­nic­twem poczty, kuriera lub oso­bi­ście w biu­rze Fundacji.

Załącz­niki:

zapytanie-ofertowe_4_SOP

5_wymagania-dotyczace-systemu-podatkowego

4_Formularz-potwierdzający-doświadczenie_SOP

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_Sop

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_sop_4

1_formularz-oferty_sop-4_wdrozenie-podatki

Powrót