c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 4/dws/2017

09.05.17

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka – Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków pro­jektu w wymia­rze 120 godz. zapra­szamy zain­te­re­so­wane pod­mioty do zło­że­nia swo­jej oferty.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Dobre wspar­cie na star­cie”, dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włączenie

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-13

1_formularz-oferty_4dws_2017

2_oświadczenie-o-braku-powiązań_4dws_2017

3_formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań_4dws_2017

Zał_nr_4-Umowa-_wzór_kosm_wizażystka

Powrót