c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wspólnie możemy więcej -II etap

Zapytanie ofertowe 4/ZO/WMW/2019- wybór doradcy zawodowego i coacha

13.08.19

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

 

w CZĘŚCI 1 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję doradcy zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi,

w CZĘŚĆ 2 – Wyboru 1 Wykonawcy pełniącego funkcję coacha w pracy z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi.

Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 22.08.2019 roku o godz. 15.00.

Miejsce składania ofert:

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie_ofertowe_4_dn.13.08.2019r.

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

zal nr 6

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Powrót