c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wspólnie możemy więcej -II etap

Zapytanie ofertowe 2/ZO/WMW/2019- wybór lekarza psychiatry

06.06.19

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego pro­jektu “Wspólnie możemy więcej – II edycja” i prowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy świadczącego usługi lekarskie w zakresie psychiatrii na rzecz osób z podwójną diagnozą psychiatryczną w Poradni Zdrowia Psychicznego w wymiarze 80 godzin/miesiąc. Ser­decz­nie zapra­szamy zain­te­re­so­wane osoby do skła­da­nia ofert.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 17.06.2019 roku o godz. 8.30.

Miejsce składania ofert:

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach pro­jektu „Wspólnie możemy więcej – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe_2_ZO_WMW_2019

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Doświadczenie

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 wzór umowy powierzenia danych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT.

Powrót