c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/ZO/PPP/2017

10.05.17

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 19.04.2017 o godz. 09:00.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie-ofertowe-06.04.2017

Załącznik-1-Formularz_oferty

Załącznik-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań-osobowych-i-kapitałowych-z-Zamawiającym

Załącznik-3-Formularz-potwierdzający-spełnianie-wymagań

Załącznik-4-Wykaz-realizowanych-usług-w-celu-oceny-kryterium-doświadczenia

Załącznik-5-Wzór-umowy-dotyczący-Części-1-i-2

Załącznik-6-Wzór-umowy-dotyczący-Części-3-i-4

Poni­żej zamiesz­czamy wyniki zapy­ta­nia ofer­to­wego Nr 1/ZO/PPP/2017 z dn. 06.04.2017 

informacja-o-wyborze-1-ZO-PPP-2017

Powrót