Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/wdp/2019/T – indywidualna praca tutoringowa

21.02.19

Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wykonawcy, którego zadaniem będzie prowadzenie ukierunkowanej, indywidualnej pracy tutoringowej według określonego programu z jedną uczestniczką projektu – wychowanką placówki opiekuńczo-wychowawczej z Lublina, który ukończyła 15 rok życia.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Termin składania ofert: 04.03.2019 do godz. 8.30

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami  zamiesz­czone są poniżej:

Zapytanie ofertowe 1 wdp 2019 T

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zal_4_wzor_umowa_zlecenie_tutoring

zał nr 5

Zał. nr 6

Powrót