c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

10.12.10

W dniach 7 – 10 wrze­śnia 2010 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu i Marek Mły­nar­czyk – Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej) uczest­ni­czyli w spo­tka­niu „Amba­sa­do­rzy Prze­mian w Regio­nie”. W tym roku Pro­gram „Prze­miany w Regio­nie” – RITA obcho­dził swoje dzie­się­cio­le­cie. Tego­roczne spo­tka­nie połą­czone było z Forum Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, odby­wa­ją­cym się w ramach XX Forum Eko­no­micz­nego w Krynicy.

W ramach tego­rocz­nego spo­tka­nia Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich otrzy­mała nagrodę za foto­re­por­taż „Mię­dzy Wiel­kim i Małym Kau­ka­zem” zre­ali­zo­wa­nym w ramach pro­jektu „Pro­fe­sjo­nalna admi­ni­stra­cja, aktywni miesz­kańcy – wspar­cie roz­woju lokal­nego w Gruzji”

Poni­żej pre­zen­tu­jemy rów­nież drugi foto­re­por­taż FIM „Tadży­ki­stan – kraj i ludzie” — zdję­cia zostały wyko­nane pod­czas pro­jektu „Poma­gajmy efek­tyw­nie – moni­to­ring dzia­łań publicz­nych w Tadżykistanie”

Powrót