c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Współpraca z Uniwersytetem w New Jersey

14.04.14

Wizyta przed­sta­wi­cieli Rut­gers University.

W dniach 7 — 10 kwiet­nia 2014 r. wspól­nie z Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie gości­li­śmy Prof. Ronalda Quincy oraz Prof. Berta Gold­berga. W trak­cie wizyty omó­wi­li­śmy przy­szłe kie­runki współ­pracy, m.in. stu­dia pody­plo­mowe, pro­gram staży, wspólne pro­jekty na Ukrainie.

Nasi Goście spo­tkali się rów­nież z przed­sta­wi­cie­lami pol­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (Sto­wa­rzy­sze­nie Emaus), insty­tu­cji pomocy spo­łecz­nej (Dom Dziecka Pogodny Dom) oraz admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej (Urząd Mia­sta Lublin), a także wygło­sili otwarte wykłady na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie — Skło­dow­skiej w Lubli­nie oraz Wyż­szej Szkole Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie nt. “Edu­ca­ting for non-profit sec­tor. Rut­gers Cen­ter for Non­pro­fit Mana­ge­ment & Gover­nance and its work edu­ca­ting people of the non­pro­fit community”.

Rut­gers Uni­ver­sity (The State Uni­ver­sity of New Jer­sey) jest naj­więk­szą insty­tu­cją edu­ka­cyjną w ame­ry­kań­skim sta­nie New Jer­sey. Pod wzglę­dem wiel­ko­ści jest 54 uczel­nią na świe­cie (źró­dło: Wikipedia).

Powrót