c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Współpraca z Rutgers University

17.11.13

W dniach 3 — 11 listo­pada 2013 r. Paweł Pro­kop i Agnieszka Ryb­czyń­ska prze­by­wali w Sta­nach Zjed­no­czo­nych  na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­tetu w Rutgers.

 

Celem wizyty w Rut­gers było zapo­zna­nie się z ame­ry­kań­skim sys­tem szkol­nic­twa wyż­szego. W trak­cie spo­tkań odbyły się rów­nież roz­mowy doty­czące trans­atlan­tyc­kiej współ­pracy w zakre­sie coachingu orga­ni­za­cyj­nego dla NGO’s, two­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wych kie­run­ków stu­diów pody­plo­mo­wych oraz pro­jek­tów pomocy roz­wo­jo­wej w kra­jach Part­ner­stwa Wschod­niego i Azji Centralnej.

Powrót