c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Wizyta niemieckich samorządowców

27.08.12

W dniach 23–26 sierp­nia 2012 r. gości­li­śmy naszych part­ne­rów z powiatu Soest z Nadrenii-Westfalii.

Powiat Soest jest w Niem­czech jed­nym z wio­dą­cych samo­rzą­dów w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w sfe­rze zarzą­dza­nia publicz­nego. Od wielu lat utrzy­mu­jemy z powia­tem part­ner­skie relacje.

 

Tym razem gości­li­śmy Gerda Lunecke– dyrek­tora powiatu i Heinza Cortnera(wieloletniego skarb­nika powiatu, obec­nie eks­perta ds. roz­wią­zy­wa­nia sytu­acji kry­zy­so­wych w samo­rzą­dach w Nad­re­nii. Nasi nie­mieccy part­ne­rzy gościli na spo­tka­niach i semi­na­riach w powie­cie leżaj­skim oraz w FIM-ie.

 

 

 

Powrót