c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Tydzień Edukacji Globalnej 2011

02.11.11

W dniach 12–20 listo­pada 2011 r. odbę­dzie się 13. edy­cja euro­pej­skiego Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej.

Grupa Zagra­nica, koor­dy­na­tor tego­rocz­nej edy­cji, zapra­sza do włą­cze­nia się w obchody Tygo­dnia pod hasłem „Dzia­łaj dla Świata!”. Tydzień Edu­ka­cji Glo­bal­nej jest coroczną mię­dzy­na­ro­dową akcją. Jej celem jest zwró­ce­nie uwagi spo­łe­czeństw w Euro­pie na potrzebę pro­wa­dze­nia edu­ka­cji o spra­wach i pro­ble­mach glo­bal­nych poprzez inten­sywne i róż­no­rodne dzia­ła­nia skie­ro­wane przede wszyst­kim (ale nie tylko) do dzieci i mło­dzieży. Patro­nat hono­rowy nad Tygo­dniem Edu­ka­cji Glo­bal­nej objęło Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Mini­ster­stwo Spraw Zagranicznych.

Każ­dego roku edu­ka­to­rzy sku­piają się na wybra­nych aspek­tach edu­ka­cji glo­bal­nej. Hasłem tego­rocz­nej edy­cji jest „Dzia­łaj dla Świata!”. Orga­ni­za­to­rzy pro­po­nują, aby w tym roku przyj­rzeć się sze­roko rozu­mia­nej kon­sump­cji. Wybory kon­su­menc­kie, które codzien­nie podej­mu­jemy wpły­wają nie tylko na śro­do­wi­sko natu­ralne, ale też na jakość życia obec­nych i przy­szłych poko­leń, zarówno w Pol­sce, jak i na dru­gim końcu świata — wyja­śnia Kata­rzyna Krze­miń­ska z Grupy Zagra­nica, koor­dy­na­torka tego­rocz­nej edy­cji Tygo­dnia Edu­ka­cji Glo­bal­nej – Do akcji włą­czyć się mogą zarówno orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe, jak i szkoły, domy kul­tury, kawiar­nie czy firmy. Jako orga­ni­za­to­rzy zapew­niamy wspar­cie mery­to­ryczne i pro­mo­cyjne poszcze­gól­nych dzia­łań lokal­nych. – dodaje.

Na stro­nie www.teg.edu.pl znaj­dują się gotowe sce­na­riu­sze lek­cji i pomy­sły na dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, które można wyko­rzy­stać pod­czas wyda­rzeń pla­no­wa­nych w swoim regio­nie. Poprzez for­mu­larz dostępny na stro­nie można rów­nież zamó­wić pla­katy i wlepki, pro­mu­jące Tydzień Edu­ka­cji Globalnej.

Pod wspólną nazwą Tydzień Edu­ka­cji Glo­bal­nej kryje się sze­reg aktyw­no­ści pro­mu­ją­cych, reali­zu­ją­cych czy też dopiero ini­cju­ją­cych edu­ka­cję glo­balną. Ini­cja­tywy w ramach Tygo­dnia mają przy­czy­nić się do pobu­dze­nia aktyw­no­ści mło­dych ludzi na rzecz bar­dziej spra­wie­dli­wego świata, uka­zy­wać kon­kretne moż­li­wo­ści zaan­ga­żo­wa­nia i uświa­do­mić im w tym kon­tek­ście odpo­wie­dzial­ność za wła­sne dzia­ła­nia. Wię­cej wska­zó­wek o tym, jak dzia­łać dla świata, na stro­nie: www.teg.edu.pl.

Kon­takt: Kata­rzyna Krze­miń­ska, Koor­dy­na­torka TEG 2011, teg@zagranica.org.pl

Koor­dy­na­to­rem Tygo­dnia Edu­ka­cji Glo­bal­nej jest Grupa Zagra­nica, plat­forma orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych w obsza­rze współ­pracy roz­wo­jo­wej, pomocy huma­ni­tar­nej i edu­ka­cji globalnej.

Patron medialny Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej.

 

Tydzień Edu­ka­cji Glo­bal­nej orga­ni­zo­wany jest w ramach pro­jektu „Demo­kra­cja i roz­wój”, finan­so­wa­nego przy wspar­ciu Unii Europejskiej.

 

 

 

Powrót