c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa ze stypendystami Kirklanda

10.10.10

W dniu 10 grud­nia 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kirklanda.

Pro­gram Sty­pen­dialny im. Lane’a Kir­klanda (Lane Kir­kland Scho­lar­ship Pro­gram) jest pro­gra­mem Polsko-Amerykańskiej Fun­da­cji Wol­no­ści , admi­ni­stro­wa­nym przez Polsko-Amerykańską Komi­sję Ful­bri­ghta . Głów­nym jego celem jest dzie­le­nie się pol­skimi doświad­cze­niami w zakre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mo­wej w ramach dwu­se­me­stral­nych stu­diów uzu­peł­nia­ją­cych w pol­skich szko­łach wyż­szych połą­czo­nych z 2–4 tygo­dnio­wymi sta­żami w insty­tu­cjach pań­stwo­wych i prywatnych.

 

Powrót