c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa z grupą studentów z University of St. Thomas

08.01.11

W dniu 8 stycz­nia 2011 roku odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM Pawła Pro­kopa z grupą stu­den­tów z Uni­ver­sity of St. Tho­mas (St. Paul, Min­ne­sota, USA) nt. Acti­vi­ties of Non-governmental Orga­ni­za­tions in Poland and their Sup­port for Chan­ges in Eastern Europe.

Pro­gram wizyty ame­ry­kań­skich stu­den­tów został zor­ga­ni­zo­wany przez Szkołę Języka i Kul­tury Pol­skiej Kato­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu Lubel­skiego Jana Pawła II.

Grupa, skła­da­jąca się z 18 stu­den­tów i 2 pro­fe­so­rów, uczest­ni­czyła w cyklu wykła­dów i spo­tkań doty­czą­cych pol­skiej histo­rii, prze­mian spo­łecz­nych i poli­tycz­nych ostat­nich lat, wybra­nych zagad­nień pol­skiej współczesności.

Po tygo­dnio­wym poby­cie w Lubli­nie (3 – 9 stycz­nia 2011) dal­sza część pro­gramu reali­zo­wana była na Ukra­inie, Litwie i Białorusi.

 

RAMOWY PROGRAM POBYTU

lec­ture: Intro­duc­tion to the Course
Prof. Ste­ven Hoffman

lec­ture: History of the Region
Prof. Ken­neth Kemp

Polish lan­gu­age class
Viola Próch­niak

lec­ture: The Idea of Polish Natio­nal Iden­tity and Mul­tie­th­nic Sta­te­hood: Past and Pre­sent
Prof. Paweł Kras

visit to the Insti­tute of Natio­nal Remem­brance, Lublin division

meeting with Vice-Rector for Rese­arch and Inter­na­tio­nal Rela­tions
Rev. Sła­wo­mir Nowo­sad, Hab. PhD, Pro­fes­sor of KUL

lec­ture: Polish-American Diplo­ma­tic Rela­tions
Andrew Paul, Cul­tu­ral Atta­che US Diplo­ma­tic Mis­sion to Poland

meeting with Krzysz­tof Het­man, Mar­shal of Lubel­skie Voivodeship

meeting with Geno­wefa Tokar­ska, Voivode of Lubel­skie Voivodeship

lec­ture: The Con­sti­tu­tion: Pre­si­dent and Par­lia­ment
Maciej Sta­ni­sław Zięba, Ph.D.

lecture:Polish Poli­ti­cal Scene
Agnieszka Ryb­czyń­ska, Ph.D.

lecture:Religion and Poli­tics
Most Rev. Prof. Józef Życiń­ski, Arch­bi­shop of the Lublin Metro­poly, Grand Chan­cel­lor of The John Paul II Catho­lic Uni­ver­sity of Lublin

lecture:Economic Envi­ron­ment of Social Chan­ges in Poland
Jerzy Kowal­ski, D.Sc.

lecture:Polish Deve­lop­ment Policy
Krzysz­tof Sta­now­ski , Under-Secretary of State Mini­stry of Fore­ign Affa­irs of the Repu­blic of Poland

lecture:Activities of Non-governmental Orga­ni­za­tions in Poland and their Sup­port for Chan­ges in Eastern Europe
Paweł Pro­kop, Pre­si­dent of Mana­ge­rial Ini­tia­ti­ves Foundation

Powrót