Rozeznanie rynku nr 8/DZ/2017 — dot przeprowadzenia egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego) dla 15 uczest­ni­ków szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu … Czytaj dalej Rozeznanie rynku nr 8/DZ/2017 — dot przeprowadzenia egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level