c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 4/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej dotyczącej wynajęcia sali szkoleniowej

02.05.17

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wyna­ję­cia 2 sal na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych nie­zbęd­nych do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Okres reali­za­cji:

Sala będzie wyko­rzy­sty­wana w nastę­pu­ją­cym czasie:

Sale będą wyko­rzy­sty­wane w nastę­pu­ją­cym czasie:

– maj 2017 r.– 90 godz. (3 godz./2 spotkania/15 osób),

– lipiec – wrze­sień 2017 r. — 30 godz. (2 godz./1 spotkanie/15 osób),

– lipiec – sty­czeń 2017 r — 45 godz. na 15 osób (3 godz./1 lub 2 spotkania/15 osób).

Zama­wia­jący zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu reali­za­cji usługi z prze­su­nię­ciem na czer­wiec 2017 r..

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 12.05.2017 roku o godz.9.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Rozeznanie-4_DZ_2017-sala-dworadztwo-indywi-pow-krasnostawski

Powrót