Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 11/DZ/2017 — dot organizacji egzaminu SEP .

01.12.17

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dot. organizacji egzaminu SEP przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Urzędu Regulacji Energetyki  G1  (Uprawnienia energetyczne SEP) z zakresu eksploatacji w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa

Niniej­sze zapy­ta­nie ma na celu wery­fi­ka­cję cen rynkowych.

Okres reali­za­cji:  

Grupa nr 1 – XII 2017r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji przez Zamawiającego na I 2018r.

Grupa nr 2 – XII 2017r. – I 2018r. z możliwością przesunięcia terminu realizacji przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów organizacji egzaminów zostaną przekazane Wykonawcy w terminie min. 5 dni przed planowanym egzaminem.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 11.12.2017r. (poniedziałek) roku o godz.10.00.

Zamó­wie­nie jest reali­zo­wane w ramach Pro­jekt „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wany jest z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego Oś Prio­ry­te­towa 9: Rynek Pracy, Dzia­ła­nie 9.1: Akty­wi­za­cja zawodowa.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nych dokumentach.

Rozeznanie 11_DZ_2017 _egzamin_SEP,

zał nr 1 – formularz oferty – Rozeznanie 11_DZ_2017

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych!

Powrót