Rozeznanie rynku 5/PPP/2018

Rozeznanie rynku- usługa gastronomiczno – hotelowa. Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej  usługi hotelowo-gastronomicznej i wynajmu sali na szkolenia w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu … Czytaj dalej Rozeznanie rynku 5/PPP/2018