c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 5/PPP/2018

02.11.18

Rozeznanie rynku- usługa gastronomiczno – hotelowa.

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej  usługi hotelowo-gastronomicznej i wynajmu sali na szkolenia w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły  w załączeniu.

Załączniki

Powrót