c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/PPP/2018

16.02.18

ROZEZNANIE NR 4/PPP/2018 – peł­nie­nie funk­cji eks­perta ds. planowania opracowującego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Konsultacji.

Przed­mio­tem niniej­szego roze­zna­nia jest okre­śle­nie stawki ceno­wej oraz wybór 1 eks­per­ta ds. planowania opra­co­wu­ją­cego 1 Indy­wi­du­al­ny Pla­n Kon­sul­ta­cji dla II etapu konsultacji, w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji.

Ter­min skła­da­nia ofert upływa 26 lutego 2018 r. o godz. 8.30

Zapra­szamy.

Szczegóły poniżej.

ROZEZNANIE RYNKU NR 4 PPP 2018

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

Powrót