c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 2/IX/RSZ/2020/M

04.09.20

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w związku z realizacją projektu „Równamy szanse”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1. Aktywne włączenie zaprasza do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć mentoringowych przez mentora dla 25 Uczestników i Uczestniczek projektu.

Dokumenty:

Rozeznanie

Oświadczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Załącznik 1_Formularz_mentorig

Powrót