c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku 3/wdp/2019/mdz

04.09.19

W związku z realizacją projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej za przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć w ramach pełnienia funkcji mentora przeprowadzającego modelowanie drogi zawodowej dla uczestników i uczestniczek projektu „Wybierzmy dobrą przyszłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Termin składania ofert:  09.09.2019 do godz. 9.00

Rozeznanie_3wdp2019mdz

Część 1 -Zał.nr 1 formularz oferty_3wdp2019 mdz

Część 2 -Zał.nr 1 formularz oferty_3wdp2019 mdz

Część 3 -Zał.nr 1 formularz oferty_3wdp2019 mdz

Część 4 -Zał.nr 1 formularz oferty_3wdp2019 mdz

Powrót