c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 1/RWD/2019

08.05.19

W związku z realizacją projektu „Razem wejdźmy w dorosłość” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie 1 godz. indywidualnych zajęć zgodnie z zamieszczonym zapytaniem.

Projekt „Razem wejdźmy w dorosłość” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Rozeznanie rynku:

Rozeznanie cenowe 1_RWD_2019

Formularz oferty:

Zał.nr 1 – Formularz oferty

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie wypełnionego formularza oferty do godz 14.00 dn. 14.05.2019 r.

Powrót