Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe nr 6/DZ/2018 – dot. wynajęcia sali

10.09.18

Przedmiotem zamówienia jest rozeznanie cenowe dotyczące wynajęcia 1 sali na terenie Chełma na realizację indywidualnych spotkań doradczych niezbędnych do zrealizowania działań w ramach projektu „Dobry zawód dla Ciebie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji:

Sala będą wykorzystywana łącznie 220 godz. w następującym czasie:

–  wrzesień 2018 r.: 60 godzin (3 godz. x 20 osób) – w ramach opracowywania IPD przez doradcę zawodowego i uczestnika projektu,

– październik 2018r. – luty 2019r.: 160 godz. (8 godz. x 20 osób) – w ramach trzech tur poradnictwa indywidualnego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi z przesunięciem do jednego miesiąca.

Termin składania ofert upływa dnia 18 września 2018 r. o godz. 9.00.

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Rozeznanie 6_DZ_2018 – sala -spot.ind Chełm

zal. 1 – Formularz oferty – Rozeznanie -6_DZ_2018 – sala-doradztwo_Chełm

Zapraszamy do składania ofert.

Powrót