c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie cenowe 3/SwD/2018

14.08.18

Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2014–2020, Oś Prio­ry­te­towa: 11 Włą­cze­nie spo­łeczne, Dzia­ła­nie 11.1 Aktywne włą­cze­nie, ogłasza rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji psychologa prowadzącego Warsztaty terapii psychospołecznej których celem jest przeciwdziałanie zjawisku stygmatyzacji oraz nabycie umiejętności nawiązywania dobrych relacji z ludźmi.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki

Powrót