c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rekrutacja do II etapu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

22.01.18

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, które ukończyły I etap konsultacji do wzięcia udziału  w II etapie. W ramach II etapu w pro­jek­cie może wziąć udział 5 jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego.

Aby zgłosić się do II etapu  należy wypeł­nić doku­menty zgło­sze­niowe  dostępne poniżej tj. Ankieta zgłoszeniowa i Deklaracja a następnie  prze­słać je na adres Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich lub zło­żyć doku­menty oso­bi­ście w Biu­rze Pro­jektu w Lubli­nie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7 w dni robo­cze w godzi­nach 8.00–16.00.

Ankieta zgłoszeniowa PwPP – II etap

Deklaracja

Warunki uczestnictwa i realizacji projektu na II etapie konsultacji

 

Powrót