c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Polska Prezydencja w Lublinie

18.10.11

Gości­li­śmy dele­ga­tów z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, Part­ner­stwa Wschod­niego i innych pań­stwa aspi­ru­ją­cych do UE w ramach Pro­gramu Pol­skiej Pre­zy­den­cji 2011.

W dniach 12–15 paź­dzier­nika 2011 r. w Lubli­nie odbyło się nie­for­malne spo­tka­nie dyrek­to­rów depar­ta­men­tów kul­tury mini­sterstw spraw zagra­nicz­nych oraz dyrek­to­rów depar­ta­men­tów współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej mini­sterstw kul­tury kra­jów UE i PW oraz innych państw aspi­ru­ją­cych do człon­ko­stwa we Wspól­no­cie. W ramach pro­gramu odbyła się pre­zen­ta­cja lubel­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na Wscho­dzie. Swoją wie­dzą i doświad­cze­niem współ­pracy z kra­jami Part­ner­stwa Wschod­niego, Rosji i Azji Cen­tral­nej podzie­lili się: Robert Gost­kow­ski — Prze­wod­ni­czący Rady Fun­da­cji oraz Marek Mły­nar­czyk — Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej. Spo­tka­nia z lubel­skimi NGO’s były ele­men­tem Gry Miej­skiej wkom­po­no­wa­nej w prze­strzeń Lublina, zor­ga­ni­zo­wa­nej spe­cjal­nie dla naszych Gości.

Pod­su­mo­wa­nie pro­gramu odbyło się na zamku lubel­skim z udzia­łem Pod­se­kre­ta­rza Stanu w Mini­ster­stwie Spraw Zagra­nicz­nych RP — Pana Krzysz­tof Stanowskiego.

 

Pre­zen­ta­cja FIM — Invo­lve­ment in the east

Powrót