c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

10-12-2010

W dniach 7 – 10 wrze­śnia 2010 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu i Marek Mły­nar­czyk – Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej) uczest­ni­czyli w spo­tka­niu „Amba­sa­do­rzy Prze­mian …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa ze stypendystami Kirklanda

10-10-2010

W dniu 10 grud­nia 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kirklanda. Pro­gram Sty­pen­dialny im. Lane’a Kir­klanda (Lane Kir­kland Scho­lar­ship Pro­gram) jest pro­gra­mem Polsko-Amerykańskiej …

Czytaj Dalej

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

15-05-2010

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – …

Czytaj Dalej