c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 4/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej dotyczącej wynajęcia sali szkoleniowej

02-05-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wyna­ję­cia 2 sal na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych nie­zbęd­nych do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 3/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej — usługa cateringowa — powiat krasnostawski

25-04-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/dws/2017

25-04-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka – Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków …

Czytaj Dalej

Współpraca z Uniwersytetem w New Jersey

14-04-2014

Wizyta przed­sta­wi­cieli Rut­gers University. W dniach 7 — 10 kwiet­nia 2014 r. wspól­nie z Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie gości­li­śmy Prof. Ronalda Quincy oraz Prof. Berta Gold­berga. W …

Czytaj Dalej

Współpraca z Rutgers University

17-11-2013

W dniach 3 — 11 listo­pada 2013 r. Paweł Pro­kop i Agnieszka Ryb­czyń­ska prze­by­wali w Sta­nach Zjed­no­czo­nych  na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­tetu w Rutgers.   Celem wizyty w Rut­gers było zapo­zna­nie …

Czytaj Dalej

Konsultanci FIM w Azerbejdżanie

09-10-2012

W dniach 24.09 — 5.10.2012 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji prze­by­wali w zachod­nim Azerbejdżanie. Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji oraz Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czyli w cha­rak­te­rze kon­sul­tan­tów w …

Czytaj Dalej

Wizyta niemieckich samorządowców

27-08-2012

W dniach 23–26 sierp­nia 2012 r. gości­li­śmy naszych part­ne­rów z powiatu Soest z Nadrenii-Westfalii. Powiat Soest jest w Niem­czech jed­nym z wio­dą­cych samo­rzą­dów w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w sfe­rze …

Czytaj Dalej

Tydzień Edukacji Globalnej 2011

02-11-2011

W dniach 12–20 listo­pada 2011 r. odbę­dzie się 13. edy­cja euro­pej­skiego Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej. Grupa Zagra­nica, koor­dy­na­tor tego­rocz­nej edy­cji, zapra­sza do włą­cze­nia się w obchody Tygo­dnia pod hasłem „Dzia­łaj dla …

Czytaj Dalej

Polska Prezydencja w Lublinie

18-10-2011

Gości­li­śmy dele­ga­tów z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, Part­ner­stwa Wschod­niego i innych pań­stwa aspi­ru­ją­cych do UE w ramach Pro­gramu Pol­skiej Pre­zy­den­cji 2011. W dniach 12–15 paź­dzier­nika 2011 r. w Lubli­nie odbyło się …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa z grupą studentów z University of St. Thomas

08-01-2011

W dniu 8 stycz­nia 2011 roku odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM Pawła Pro­kopa z grupą stu­den­tów z Uni­ver­sity of St. Tho­mas (St. Paul, Min­ne­sota, USA) nt. Acti­vi­ties of Non-governmental …

Czytaj Dalej