c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Konsultanci FIM w Azerbejdżanie

09-10-2012

W dniach 24.09 — 5.10.2012 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji prze­by­wali w zachod­nim Azerbejdżanie. Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji oraz Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czyli w cha­rak­te­rze kon­sul­tan­tów w …

Czytaj Dalej

Wizyta niemieckich samorządowców

27-08-2012

W dniach 23–26 sierp­nia 2012 r. gości­li­śmy naszych part­ne­rów z powiatu Soest z Nadrenii-Westfalii. Powiat Soest jest w Niem­czech jed­nym z wio­dą­cych samo­rzą­dów w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w sfe­rze …

Czytaj Dalej

Tydzień Edukacji Globalnej 2011

02-11-2011

W dniach 12–20 listo­pada 2011 r. odbę­dzie się 13. edy­cja euro­pej­skiego Tygo­dnia Edu­ka­cji Globalnej. Grupa Zagra­nica, koor­dy­na­tor tego­rocz­nej edy­cji, zapra­sza do włą­cze­nia się w obchody Tygo­dnia pod hasłem „Dzia­łaj dla …

Czytaj Dalej

Polska Prezydencja w Lublinie

18-10-2011

Gości­li­śmy dele­ga­tów z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, Part­ner­stwa Wschod­niego i innych pań­stwa aspi­ru­ją­cych do UE w ramach Pro­gramu Pol­skiej Pre­zy­den­cji 2011. W dniach 12–15 paź­dzier­nika 2011 r. w Lubli­nie odbyło się …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa z grupą studentów z University of St. Thomas

08-01-2011

W dniu 8 stycz­nia 2011 roku odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM Pawła Pro­kopa z grupą stu­den­tów z Uni­ver­sity of St. Tho­mas (St. Paul, Min­ne­sota, USA) nt. Acti­vi­ties of Non-governmental …

Czytaj Dalej

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy „Ambasadorzy Przemian w Regionie”

10-12-2010

W dniach 7 – 10 wrze­śnia 2010 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich (Paweł Pro­kop – Pre­zes Zarządu i Marek Mły­nar­czyk – Koor­dy­na­tor Współ­pracy Mię­dzy­na­ro­do­wej) uczest­ni­czyli w spo­tka­niu „Amba­sa­do­rzy Prze­mian …

Czytaj Dalej

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa ze stypendystami Kirklanda

10-10-2010

W dniu 10 grud­nia 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kirklanda. Pro­gram Sty­pen­dialny im. Lane’a Kir­klanda (Lane Kir­kland Scho­lar­ship Pro­gram) jest pro­gra­mem Polsko-Amerykańskiej …

Czytaj Dalej

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

15-05-2010

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – …

Czytaj Dalej