c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

15-05-2010

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – …

Czytaj Dalej