c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Zapytania ofertowe 2/swd/2017

23-05-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 4/SOP/2017

19-05-2017

Zapy­ta­nie ofer­towe 4/SOP/2017 W związku z Zapy­ta­niem Ofer­to­wym Nr 4/SOP/2017 z dn. 17.05.2017 , pro­wa­dzo­nym na potrzeby pro­jektu „Samo­rząd otwarty na przed­się­bior­ców”,dofi­nan­so­wa­nego z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020, współ­fi­nan­so­wa­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 1/ZO/PPP/2017

10-05-2017

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest wybór kon­sul­tan­tów ds. par­ty­cy­pa­cji oraz kon­sul­tan­tów ds. pla­no­wa­nia prze­strzen­nego w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym” o nume­rze WND-POWR.02.19.00–00-KP07/15, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 4/dws/2017

09-05-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka – Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 2/DZ/2017 — Doradca zawodowy

02-05-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór 2 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie opra­co­wa­nie …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 4/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej dotyczącej wynajęcia sali szkoleniowej

02-05-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wyna­ję­cia 2 sal na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych nie­zbęd­nych do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 3/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej — usługa cateringowa — powiat krasnostawski

25-04-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/dws/2017

25-04-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Dobre wspar­cie na star­cie” i pro­wa­dzo­nym zapy­ta­niem ofer­to­wym doty­czą­cym Zakupu usługi szko­le­nio­wej „Kosme­tyczka – Wiza­żystka z egza­mi­nem cze­lad­ni­czym” dla 15 uczest­ni­ków …

Czytaj Dalej

Współpraca z Uniwersytetem w New Jersey

14-04-2014

Wizyta przed­sta­wi­cieli Rut­gers University. W dniach 7 — 10 kwiet­nia 2014 r. wspól­nie z Wyż­szą Szkołą Przed­się­bior­czo­ści i Admi­ni­stra­cji w Lubli­nie gości­li­śmy Prof. Ronalda Quincy oraz Prof. Berta Gold­berga. W …

Czytaj Dalej

Współpraca z Rutgers University

17-11-2013

W dniach 3 — 11 listo­pada 2013 r. Paweł Pro­kop i Agnieszka Ryb­czyń­ska prze­by­wali w Sta­nach Zjed­no­czo­nych  na zapro­sze­nie Uni­wer­sy­tetu w Rutgers.   Celem wizyty w Rut­gers było zapo­zna­nie …

Czytaj Dalej