c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Rozeznanie rynku nr 6/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej na wynajęcie sali szkoleniowej — pow. krasnostawski

03-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­ję­cia sali szko­le­nio­wej z wypo­sa­że­niem na reali­za­cję szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia dzia­łań w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 7/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej — usługa cateringowa — powiat krasnostawski

03-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie powiatu kra­sno­staw­skiego w cza­sie reali­za­cji szko­le­nia Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych w ramach pro­jektu „Dobry zawód dla Cie­bie” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 11/swd/2017

30-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Rozeznanie rynku nr 5/DZ/2017 dot rozeznania stawki cenowej wynagrodzenia trenera szkolenia Tester aplikacji komp.

30-06-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące wyna­gro­dze­nia Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do egza­minu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level  (ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziomu Pod­sta­wo­wego)  nie­zbęd­nego do zre­ali­zo­wa­nia …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 10/swd/2017

28-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 9/swd/2017

27-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe 8/swd/2017

23-06-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” i pro­wa­dzo­nym  wybo­rem  coacha, któ­rego zada­niem będzie: pro­wa­dze­nie ukie­run­ko­wa­nych indy­wi­du­al­nych sesji coachin­go­wych …

Czytaj Dalej

Roze­zna­nie rynku nr 2/Aktywni/2017 — organizacja i przeprowadzenie egzaminu ECDL

22-06-2017

dot. kom­plek­so­wej usługi orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­nia egza­minu ECDL  Moduł Stan­dard S6 Web edi­ting dla uczest­ni­ków szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych  i mul­ti­me­dial­nych” dla 1 grupy uczest­ni­ków liczą­cej 14 osób

Czytaj Dalej

Zapytania ofertowe 7/swd/2017 – rozstrzygnięcie

21-06-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej

Zapytanie ofertowe nr 3/DZ/2017 — Trener szkolenia “Tester aplikacji komputerowych”

20-06-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „DOBRY ZAWÓD DLA CIEBIE” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia wybór Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Tester apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych (120 godz.) przy­go­to­wu­ją­cego do …

Czytaj Dalej