Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Spotkanie Prezesa FIM – Pawła Prokopa ze stypendystami Kirklanda

10-10-2010

W dniu 10 grud­nia 2010 r. odbyło się spo­tka­nie Pre­zesa FIM – Pawła Pro­kopa ze sty­pen­dy­stami Kirklanda. Pro­gram Sty­pen­dialny im. Lane’a Kir­klanda (Lane Kir­kland Scho­lar­ship Pro­gram) jest pro­gra­mem Polsko-Amerykańskiej …

Czytaj Dalej

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

15-05-2010

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – …

Czytaj Dalej