c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 2/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i multimedialnych” Poni­żej zamiesz­czamy pro­to­kół z …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE NR 1/AIS/2016 — PRO­TO­KÓŁ Z OTWAR­CIA ORAZ WYBORU OFERT

04-07-2017

W związku z reali­za­cją przez Fun­da­cję Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy”  i pro­wa­dzo­nym wybo­rem: w Czę­ści 1 — 5 dorad­ców zawo­do­wych, któ­rych zada­niem będzie: opra­co­wa­nie Indy­wi­du­al­nych Pla­nów …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 4/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W LUBLI­NIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Lubli­nie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 3/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ NA WYNA­JEM SALI W CHEŁ­MIE NA REALI­ZA­CJĘ INDY­WI­DU­AL­NYCH SPO­TKAŃ DORADCZYCH

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe  dot. wynajmu sali w Cheł­mie na reali­za­cję indy­wi­du­al­nych spo­tkań dorad­czych w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w ramach …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 2/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI SZKO­LE­NIO­WEJ Z WYPO­SA­ŻE­NIEM SPE­CJA­LI­STYCZ­NYM NA REALI­ZA­CJĘ SZKO­LE­NIA “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI KOM­PU­TE­RO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  z wypo­sa­że­nie spe­cja­li­stycz­nym na reali­zację szko­le­nia “Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych” w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016/C DOT. ŚWIAD­CZE­NIA USŁUGI CATE­RIN­GO­WEJ NA TERE­NIE LUBLINA W CZA­SIE REALI­ZA­CJI WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWO­DO­WEGO ORAZ SZKO­LE­NIA „PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe doty­czące świad­cze­nia usługi cate­rin­go­wej na tere­nie Lublina w cza­sie reali­za­cji warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego  oraz szko­le­nia „Pro­jek­tant apli­ka­cji sie­cio­wych i mul­ti­me­dial­nych  dla 15-osobowej …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 2/AIS/2016 — TRE­NER NA SZKO­LE­NIE “PRO­JEK­TANT APLI­KA­CJI SIE­CIO­WYCH I MULTIMEDIALNYCH”

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: Tre­nera, który prze­pro­wa­dzi 120 godzin …

Czytaj Dalej

ZAPY­TA­NIE OFER­TOWE 1/AIS/2016 — DORADCA ZAWODOWY

04-07-2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór: – w czę­ści 1 — …

Czytaj Dalej

ROZE­ZNA­NIE RYNKU NR 1/AKTYWNI/2016 DOT. ROZE­ZNA­NIA STAWKI CENO­WEJ ZA WYNA­JĘ­CIE SALI NA REALI­ZA­CJĘ WARSZ­TA­TÓW GRU­PO­WYCH W ZAKRE­SIE PORAD­NIC­TWA ZAWODOWEGO

04-07-2017

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest roze­zna­nie cenowe dotyczące wynajęcia sali szko­le­nio­wej  na reali­zację warsz­ta­tów gru­po­wych w zakre­sie porad­nic­twa zawo­do­wego w ramach pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego w …

Czytaj Dalej

Protokół z otwarcia ofert — zapytanie ofertowe 8/swd/2017

03-07-2017

W związku z postę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu “Start w doro­słość — to nie takie trudne” dofi­nan­so­wa­nego z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego …

Czytaj Dalej