c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

Konsultanci FIM w Azerbejdżanie

09.10.12

W dniach 24.09 — 5.10.2012 r. przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji prze­by­wali w zachod­nim Azerbejdżanie.

Paweł Pro­kop — Pre­zes Fun­da­cji oraz Marek Mły­nar­czyk — koor­dy­na­tor współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czyli w cha­rak­te­rze kon­sul­tan­tów w pro­jek­cie “Grupy Lokal­nych Ini­cja­tyw w zachod­nich rejo­nach Azer­bej­dżanu (Samuch i Kazach)” reali­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji i współ­fi­nan­so­wa­nym w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w 2012 r.

Dzia­ła­nia były reali­zo­wane w 8 wio­skach: Govlar-sari, Sar­ga­mish, Axmed­beyli, Gir­mizi samux, Chay­li­kom­muna, Gara­pa­pag, Xan­li­glar, Dash salahli z 2 rejo­nów zachod­niego Azer­bej­dżanu, w któ­rych dzięki kil­ku­let­niej pracy azer­bej­dżań­skiego part­nera – „Young Leaders” – dzia­łają Grupy Lokal­nych Ini­cja­tyw, będące nie­for­mal­nymi gru­pami oby­wa­tel­skimi dzia­ła­ją­cymi na rzecz roz­woju lokalnego.

Grupy te od momentu powsta­nia, w ostat­nich 2 latach prze­szły sze­reg szko­leń tema­tycz­nych, a w 2011 r. miały oka­zję reali­zo­wać dzia­ła­nia dzięki mini-dotacjom przy­zna­nym przez „Young Leaders”. Przed­sta­wi­ciele FIM pro­wa­dzili kon­sul­ta­cje dla ww. grup lokal­nych ini­cja­tyw w zachod­nim Azerbejdżanie.

Kon­sul­ta­cje nt. pla­no­wa­nia stra­te­gicz­nego, fun­du­szy lokal­nych, zarzą­dza­nia orga­ni­za­cją i roz­woju lokal­nego sta­no­wiły wspar­cie dla grup w wypra­co­wa­niu przez nie 5-letnich pla­nów roz­woju oraz dały pod­stawy do tego, by zacząć pla­no­wać prze­kształ­ce­nie grup w fun­dusz lokalny lub powo­ła­nie lokal­nego fun­du­szu obok grupy.

 

Zdję­cia: Anna Ker­ty­czak (FED), Marek Mły­nar­czyk (FIM).

Pro­jekt “Grupy Lokal­nych Ini­cja­tyw w zachod­nich rejo­nach Azer­bej­dżanu (Samuch i Kazach)” reali­zo­wany jest przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji i współ­fi­nan­so­wany w ramach pro­gramu pol­skiej współ­pracy roz­wo­jo­wej Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP w 2012 r.

 

Powrót