c
Menedżerska skuteczność
- społeczna odpowiedzialność

Aktualności

10 lat Polsko — Amerykańskiej Fundacji Wolności

15.05.10

W dniu 14 maja 2010 roku Paweł Pro­kop — Pre­zes FIM oraz Marek Wój­to­wicz i Bog­dan Jur­czuk — kon­sul­tanci uczest­ni­czyli w kon­fe­ren­cji doty­czą­cej 10 – let­niej dzia­łal­no­ści Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wolności.

Paweł Pro­kop oraz Bog­dan Jur­czuk przed­sta­wili swoje doświad­cze­nia zwią­zane z reali­za­cją pro­gra­mów Pol­sko – Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści (RITA – Prze­miany w Regio­nie, Study Tours to Poland, Sty­pen­dium Kirklanda).

Powrót