Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


ZMIANA KONTA BANKOWEGO!!!

Infor­mu­jemy o zmia­nie numeru konta ban­ko­wego Fun­da­cji Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich z dniem 31 stycz­nia 2012 r.

Sza­nowni Państwo!

Aktu­alny numer konta Fundacji:

84 1020 3150 0000 3602 0071 3073
Bank PKO BP
II Oddział w Lublinie

 Zmia­nie uległ rów­nież numer konta Insty­tutu Doradz­twa Inno­wa­cyj­nego sp. z o.o.
- part­nera stra­te­gicz­nego Fundacji.

Aktu­alny numer konta Instytutu:

50 1020 3150 0000 3102 0071 3057
Bank PKO BP
II Oddział w Lublinie

W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści pro­simy o kon­takt z biu­rem Fundacji.

 

 

 

« Wróć do listy aktualności