Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.1/2014

oferta2

1._Oferta

1a._Oswiadczenie_o_braku_powiazan

1b._Program_harmonogram-2

1c._Wykaz_zrealizowanych_uslug

1d._CV_wzor_UE

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności