Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe nr 1/6.1.1/2014

oferta1

formularz_ofertowy

1a._Oswiadczenie_o_braku_powiazan1

1b._Program_harmonogram

1c._Wykaz_zrealizowanych_uslug1

1d._CV_wzor_UE1

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

« Wróć do listy aktualności