Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe — moderator spotkań RADAR

Przed­mio­tem niniej­szego zapy­ta­nia jest nabór zespołu mode­ra­to­rów , któ­rych zada­niem będzie mode­ro­wa­nie spo­tkań z miesz­kań­cami oraz mode­ro­wa­nie spo­tkań spo­łecz­nych grup eks­perc­kich metodą RADAR w ramach pro­jektu „Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS – inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych ” – numer umowy POKL.05.02.01–00-132/10, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego. Poni­żej znajdą Pań­stwo wszyst­kie nie­zbędne dokumenty.

 Ter­min skła­da­nia ofert upływa 23 marca 2012 roku o godz. 12:00.

 Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zainteresowanych !

 

Zapy­ta­nie ofer­towe 2PAS2012– mode­ra­to­rzy PAS

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_2PAS2012.doc

Zalacznik_nr_1_formularz_oferty_do_ZO_2PAS2012.pdf

Zalacznik_nr_2_podrecznik_PAS_do_ZO_2PAS2012

Zalacznik_nr_3_strategia_PAS_do_ZO_2PAS2012

Zalacznik_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_2PAS2012.doc

Zalacznik_nr_4_oświadzczenie_o_braku_powiązań_do_ZO_2PAS2012.pdf

 

« Wróć do listy aktualności