Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe — moderator spotkań RADAR — wyniki.

W dniu 23 marca 2012 r. komi­sja doko­nała wyboru mode­ra­to­rów spo­tkań pro­wa­dzo­nych metodą RADAR

w ramach pro­jektu “Pro­gram Aktyw­no­ści Samo­rzą­do­wej PAS — inno­wa­cyjne narzę­dzie uspo­łecz­nio­nego pro­cesu moni­to­ro­wa­nia usług publicz­nych” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Infor­mu­jemy, iż jako naj­ko­rzyst­niej­sze zostały wybrane oferty, zło­żone przez nastę­pu­ją­cych Wykonawców:

1. Robert Szlęzak

2. Robert Gostkowski

3. Piotr Choroś

 

Poni­żej pro­to­kół z wyboru Wykonawców.

 Pro­to­kół wyboru oferty –moderator

 

« Wróć do listy aktualności