Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe

 NR 5/7.2.1./2015

W związku z unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia nr 4/7.2.1/2015 z dnia 17.03.2015 r. Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza zapy­ta­nie ofer­towe nr 5/7.2.1./2015 na prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów porad­nic­twa psy­cho­lo­giczno — psy­cho­spo­łecz­nego dla uczest­ni­ków projektu.

0._Zapytanie_warsztaty

1._Oferta-1

1a._Oswiadczenie_o_braku_powiazan

1b._CV_wzor_UE

1c._Wykaz_kompetencji

1d._Wykaz_ilosci_przepracowanych_lat

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego

 

 

 

« Wróć do listy aktualności