Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 5/SOP/2017

W związku z Zapy­ta­niem Ofer­to­wym Nr 5/SOP/2017 z dn. 11.08.2017 , pro­wa­dzo­nym na potrzeby pro­jektu „Samo­rząd otwarty na przed­się­bior­ców”,dofi­nan­so­wa­nego z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020, współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­ka­cji, Dzia­ła­nie 2.18 Wyso­kiej jako­ści usługi admi­ni­stra­cyjne zapra­szamy do zło­że­nia oferty na reali­za­cję przed­miotu zamówienia:

Część 1. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UM Świd­nik
Część 2. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UM Nałę­czów
Część 3. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UM Opole Lubel­skie
Część 4. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UG Konop­nica
Część 5. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UG Goście­ra­dów
Część 6. Wybór wyko­nawcy, który zre­ali­zuje 135 godz. sesji tuto­ringu mają­cych na celu opra­co­wa­nie i wdro­że­nie mecha­ni­zmów wspar­cia i współ­pracy na linii samorząd-przedsiębiorcy w UG Wólka

Szcze­gó­łowy zakres obo­wiąz­ków kon­sul­tanta, tutora dostępny jest w załącz­niku “Zapy­ta­nie ofertowe”.

Zain­te­re­so­wane osoby pro­simy o zło­że­nie kom­pletu doku­men­tów zgod­nie z poniż­szym zapytaniem:

Zapy­ta­nie ofertowe

1. For­mu­larz oferty

2_Oświadczenie o braku powiązań

3_Formularz potwier­dza­jący speł­nia­nie wymagań_

4_Formularz potwier­dza­jący doświadczenie_

5_Wzór_umowy_dotyczący_Części_1 do 6

 

Ter­min skła­da­nia doku­men­tów do dnia 22.08.2017.

« Wróć do listy aktualności