Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 2/ZO/PPP/2017 — Wybór wykonawcy

W związku z postę­po­wa­niem Nr 2/ZO/PPP/2017 z dn. 01.08.2017 pro­wa­dzo­nym w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego, z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści w ramach pro­jektu „Par­ty­cy­pa­cja w pla­no­wa­niu prze­strzen­nym”, reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego, Oś Prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­ka­cji , Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza wybór Wyko­nawcy.

infor­ma­cja o wybo­rze 2-ZO-PPP-2017

 

« Wróć do listy aktualności