Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Partner Strategiczny: Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o. o.


Zapytanie ofertowe 2/AiS/2017

W związku z reali­za­cją pro­jektu „Aktywni i sku­teczni na rynku pracy” Fun­da­cja Ini­cja­tyw Mene­dżer­skich ogła­sza postę­po­wa­nie w try­bie zapy­ta­nia ofer­to­wego z zacho­wa­niem zasady kon­ku­ren­cyj­no­ści, któ­rego przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wybór:

- w CZĘŚĆ 1 — Wyko­nawcy, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie Mon­ter paneli PV przy­go­to­wu­jące uczest­ni­ków do zda­nia egza­minu pań­stwo­wego w Urzę­dzie Dozoru Tech­nicz­nego
– w CZĘŚĆ 2 –Wyko­nawcy, który prze­pro­wa­dzi szko­le­nie G1– pod­sta­wowe przy­go­to­wu­jące uczest­ni­ków do zda­nia egza­minu kwa­li­fi­ka­cyj­nego z zakresu eks­plo­ata­cji i uzy­ska­nia upraw­nień SEP

Ter­min skła­dana ofert upływa 17 sierp­nia o godz. 9.00

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zło­że­nia oferty!

Szcze­góły zapy­ta­nia wraz z wyma­ga­nymi załącz­ni­kami zamiesz­czone są poniżej:

Zapy­ta­nie ofer­towe 2/AiS/2017

Załącz­nik 1

Załącz­nik 2

Załacznik3

Załacz­nik 4

Załacz­nik 5

 

 

« Wróć do listy aktualności